x 
Cart empty

Nawigacja:
mapka1
ul. Piłsudskiego 3A
32-050 Skawina

tel.: 12-421-07-58
tel.kom.: 603-916-600
tel.kom.: 697-898-084
e-mail: info@karpex-laser3d.plKarpex na Facebook

Regulamin sklepu

Regulamin
Firma działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ewid. 5958/2001 wystawionego przez Burmistrz Miasta i Gminy Skawina dnia 4.02. 2010 r.

 1. Dane Osobowe.
  Zakładając konto w sklepie karpex-laser3d.pl, użytkownik równocześnie zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez P.H. KARPEX-BIS z siedzibą: ul. Borek Szlachecki 156, 32-050  Skawina, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
 2. W przypadku podawanych danych osobowych - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji kupujących z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez KarpexLaser3D.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 3. Udzielane gwarancje.
  Całą esencją naszej działalności jest sprzedawanie przedmiotów unikalnych, robionych przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Nasze towary zatem mogą różnić się nieznacznie od tych, które widzicie Państwo na stronie internetowej. Różnice głównie będą polegały w szczegółach widocznych dopiero po bliższym przypatrzeniu się. Głównym powodem tego zjawiska jest fakt, że nasze towary wykonywane są WYŁĄCZNIE na zamówienie.

  Występowanie różnic w produktach dotyczą głównie graweru zdjęć w 2D i 3D.

  Klientowi przysługuje 3 dniowy okres reklamacji. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.


Warunki gwarancji:

 1. Firma Karpex Laser 3D gwarantuje najwyższą jakość towarów.
 2. Powstałe w okresie gwarancyjnym niezgodności lub uszkodzenia wyrobu należy zgłosić telefonicznie, poprzez e-mail lub za pośrednictwem witryny www.karpexlaser3d
 3. Po poinformowaniu firmy Karpex Laser 3D o wadliwości towaru, Kupujący powinien dostarczyć towar do siedziby firmy (do trzech dni od dokonania zakupu lub odebrania przesyłki).
 4. W przypadku stwierdzenia o nieusuwalności wady, firma Karpex Laser 3D zobowiązuje się do wymiany towaru na inny – nowy, wolny od wad.
 5. Wszelkie przeróbki towarów oraz próby samodzielnego naprawiania wad we własnym zakresie skutkują utratą ochrony gwarancyjnej.
 6. Gwarancja na towary nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z ustawy o niezgodności towaru z umową.

Drogi Kliencie!
Jeżeli stwierdzisz wadę zakupionego u nas towaru, prosimy w pierwszej kolejności niezwłocznie nas o tym powiadom. Każdy problem postaramy się rozwiązać szybko, miło i fachowo. W przypadku stwierdzenia wady produktu prosimy o odesłanie wadliwego towaru na adres sklepu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie wysłania zwrotu na adres e-mail lub telefonicznie.

Kontakt:
KARPEX-BIS
ul. Borek Szlachecki 156, 32-050 Skawina
tel.: 12-421-07-58
tel.kom.: 603-916-600 lub 697-898-084
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wysyłka
Zamówiony towar wysyłamy do 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po złożeniu zamówienia. Z reguły odbywa się to dużo, dużo szybciej. Tego samego dnia lub następnego. Przesyłki wysyłamy zazwyczaj kurierem lub listem poleconym ,za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Jeżeli dostawa się opóźnia prosimy powiadom nas o tym, a my będziemy interweniować u przewoźnika. Koszt przesyłki jest zależny od wagi towarów. Koszt jest ustalany według cenników Poczty Polskiej i Kurierów. Należy jednak pamiętać, że ceny te obowiązują za jedną paczkę, a nie produkt. Najczęściej zdarza się, że dwa i więcej produktów mieści się do jednej paczki.

Szczegółowe informacje odnośnie transportu uzyskają Państwo już na etapie zakupu produktów.

Formy płatności
Na dzień dzisiejszy można zapłacić za towar na trzy sposoby:

PAYU

dokonać wpłaty na konta:
KARPEX-BIS
ul. Borek Szlachecki 156, 32-050 Skawina
nr konta: 03 1240 4722 1111 0000 4854 8609

lub skorzystać z odbioru osobistego.

PRAWO KONSUMENCKIE:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 76.
Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa (od redakcji: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów).
Kodeks Cywilny
Art. 22[1].
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Art. 37.
Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Ustawa o Inspekcji Handlowej

Art. 3.
Do zadań Inspekcji należy:
1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,
1a) kontrola produktów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów,
1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług,
3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.):
Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 8.
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Art. 10.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oferta indywidualna Zdjęcia w szkle 2d Zdjęcia w szkle 3d
Upominki okolicznościowe Statuetki szklane Gadżety reklamowe